చేసే పనిని ప్రేమించ గలిగితే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | మంచి మాట

labelచేసే పనిని ప్రేమించ గలిగితే
ఎలాంటి పనైనా
సృజనాత్మక స్థాయిని చేరుతుంది.
Get This Quote In English Script  CLCIK HERE


Share This :sentiment_satisfied Emoticon