శివంగివే సాంగ్ లిరిక్స్ విజిల్ (2019) | తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

Album : Whistle


Starring: Vijay, Nayanthara

Music : A.R. Rahman
Lyrics-Rakendu Mouli
Singers :A R Rahman, Sarath Santhosh, Shashaa Tirupati    

Producer: Kalpathi S. Aghoram
Director: Atlee
Year: 2019


English Script Lyrics Click Hereశివంగివే  సాంగ్ లిరిక్స్ విజిల్మానినీ... మానినీ.. 
అడుగులే ఝుళిపించు పిడుగులై
ఒళ్ళు విరుచుకో 
విను వీధి దారిన మెరుపుల 
భూమినే బంతాడు కాలమే 
మీదే ఇక పై లోకం వీక్షించేనిక 
మగువల వీరంగం 

ఓఓ..ఓ.ఓ.. 
శివంగివే శివంగివే 
తలవంచే మగ జాతి నీకే 
నీ త్యాగమే గుర్తించగా 
సాహో అంటూ మోకరిల్లదా
రారా రాణీ కానీ కానీ 
నీ హాసం లాసం వేషం రోషం 
గర్వించేలా దేశమే 
ఏరై పారే తీరై 
ఏరి పారెయ్ తీరాలన్నీ 
వల్ల కాదన్న వాళ్ళ 
నోళ్ళే మూయించాలిక 
కోరే భవితకి బాట వేయి 
జారే జారే ధారే కంట 
మారి స్వేదం అయ్యేనంట 
అబలంటే ఊరుకోక శక్తి నీవని
చాటి భయముకి బదులునీయి 

శివంగివే శివంగివే 
తలవంచే మగ జాతి నీకే 
నీ త్యాగమే గుర్తించగా 
సాహో అంటూ మోకరిల్లదా
ఏరై పారే తీరై 
ఏరి పారెయ్ తీరాలన్నీ 
వల్ల కాదన్న వాళ్ళ 
నోళ్ళే మూయించాలిక 
కోరే భవితకి బాట వేయి 
జారే జారే ధారే కంట 
మారి స్వేదం అయ్యేనంట 
అబలంటే ఊరుకోక శక్తి నీవని
చాటి భయముకి బదులునీయి 

నువ్వీపని చేయ్యాలంటూ 
నిర్దేశిస్తే నమ్మద్దు 
నీ పైన జాలే చూపే గుంపే 
నీకు అసలొద్దు 
ఊరే నిను వేరె చేసి 
వెలివేస్తున్నా ఆగద్దు 
నీలోనీ విద్వత్తెంతో 
చూపియ్యాలి యావత్తు 
లోకం నిను వేధించి 
బాధిస్తున్నా పోనీవే 
ప్రసవాన్ని ఛేదించి 
సాధించే అగ్గిమొగ్గవే 
కదిలి రా భువిని ఏలగా
ఎగసి రా.. 
అగ్గిమొగ్గవే 
కదిలి రా నీ సరదా
కలల్ని కందాం రా 
ఏ పరదాలైనా తీద్దం రా 
ఏరై పారే తీరై 
 ఏరి పారెయ్ తీరాలన్నీ 
వల్ల కాదన్న వాళ్ళ 
నోళ్ళే మూయించాలిక 
కోరే భవితకి బాట వేయి 
జారే జారే ధారే కంట 
మారి స్వేదం అయ్యేనంట 
అబలంటే ఊరుకోక శక్తి నీవని
చాటి భయముకి బదులునీయి 

ఎదే గాయాలు దాటే సమయం ఇదే 
నీ బాధే మారె గాధలా 
నీ భారం నీవే మోయాలమ్మా 
విజయాల ఆశయమే 
తరుణోదయమై కాంతి నిండగా 
తరుణోదయమై కాంతి నిండగా 

శివంగివే శివంగివే 
తలవంచే మగ జాతి నీకే 
నీ త్యాగమే గుర్తించగా 
సాహో అంటూ మోకరిల్లదా
రారా రాణీ కానీ కానీ 
నీ హాసం లాసం వేషం రోషం 
గర్వించేలా దేశమే 
ఏరై పారే తీరై 
ఏరి పారెయ్ తీరాలన్నీ 
వల్ల కాదన్న వాళ్ళ 
నోళ్ళే మూయించాలిక 
కోరే భవితకి బాట వేయి 
జారే జారే ధారే కంట 
మారి స్వేదం అయ్యేనంట 
అబలంటే ఊరుకోక శక్తి నీవని
నీ భయముకి నీ భయముకి 
బదులునీయి  
Share This :sentiment_satisfied Emoticon