సముద్రాన్ని ఆవిరి చేసేంత | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label
సముద్రాన్ని ఆవిరి చేసేంత
ద్వేషం నీ దగ్గర ఉంటె.
సముద్రాన్ని సైతం నా
ఒడిలో దాచుకునేంత
ప్రేమ నాలో ఉంది..!!
Get This Quote In English Script  CLICK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon