అహంకారం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి


అహంకారం సృష్టించే
చీకటిని ఛేదించడం
ఎవ్వరికి సాద్యం కాదు 


శుభరాత్రి

Get This Quote In English Script  CLICK HERE





Share This :



sentiment_satisfied Emoticon