లక్ష్యం కోసం కనే కలలు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | మంచి మాట

labelలక్ష్యం కోసం కనే కలలు కమ్మనివే
కానీ చేరుకునే మార్గంలో
ముళ్ళుంటాయి. భయపడి ఆగిపోతే
జీవితం ఎడారి. దాటి వెళ్లగల్గితే
జీవితం పూలవనం అవుతుంది


Get This Quote In English Script CLIcK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon