ఆలోచనలు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి
ఆలోచనలు మన జీవిత గమ్యాన్ని నిర్దేశిస్తాయి

- రామ్ పోతురాజు 

Get This Quote In English Script  CLICK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon