విజయం కంటే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంవిజయం కంటే దాని కోసం చేసే ప్రయత్నమే గొప్పది 

శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HERE

Share This :sentiment_satisfied Emoticon