ఈ ప్రపంచంలో | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label


ఈ ప్రపంచంలో విలువైనదంటూ ఏదీ లేదు, 

నీ నుండి నేను పొందే ప్రేమ తప్ప
Get This Quote In English Script  CLICK HERE


Share This :sentiment_satisfied Emoticon