శృంగార లహరీ సాంగ్ లిరిక్స్ శుభలేఖ+లు (2018) తెలుగు సినిమా


Album : Shubhalekha+lu

Starring: Sreenivasa Sayee, Priya Vadlaman
Music : KM Radha Krishnan
Lyrics-Peddada Murthy
Singers :Sai Shivani
Producer: Vidhya Sagar, RR Janardhan
Director: Sharrath Narwade
Year: 2018

Englsih Script Lyrics CLICK HERE
శృంగార లహరీ..
శ్రిత జన శుభకరి..
సౌందర్య లహరీ..
  
శృంగార లహరీ..
శ్రిత జన శుభకరి..
సౌందర్య లహరీ..


శృంగార లహరీ..
శ్రిత జన శుభకరి..
సౌందర్య లహరీ..
  
శృంగార లహరీ..
శ్రిత జన శుభకరి..
సౌందర్య లహరీ..

సంగీత భోజానంద
మధు మాధురీ
మద మధుకరీ
మంగళాంగి
మదనారీ
మనోహరీ
మామవ

శృంగార లహరీ..
శ్రిత జన శుభకరి..
సౌందర్య లహరీ.. 
ఆఆఆఆఆఆ...

అంగజారి
హృదయాగమ
తరహసితే
అఖిలాగమ
సన్నుతే

శృంగార లహరీ..
శ్రిత జన శుభకరి..
సౌందర్య లహరీ..
  
శృంగార లహరీ..
శ్రిత జన శుభకరి..
సౌందర్య లహరీ..
Share This :sentiment_satisfied Emoticon