వలపు తేనెపాట సాంగ్ లిరిక్స్ అభిమానం (1960) తెలుగు సినిమా


Album : Abhimanam

Starring: ANR, Savitri
Music : Ghantasala
Lyrics-Sri Sri
Singers :Ghantasala, Jikki
Producer: T. Ashwadanarayana,Sundarlal Nahatha
Director: C.S.Rao
Year: 1960
Englisg Font Script Click Here 



ఆహాహా హాహాహా... ఆహాహా హాహాహా...
ఊఁహూఃఊఁ.. ఊఁహూఃఊఁ..
వలపు తేనెపాట.. తొలివయసు పూలతోట
పరువాల చిన్నెల సయ్యాట
వలపు తేనెపాట.. తొలివయసు పూలతోట
పరువాల చిన్నెల సయ్యాట

వలపించి వలచు చోటా.. నే ప్రేమ పసిడితోటా
ఓ ఓ ఓ ఓ... ఓహోహో ఓ ఓ ఓ...
వలపించి వలచు చోటా.. నే ప్రేమ పసిడితోటా
కూరిమి నెరిగి కలిసేవారి బ్రతుకు పూలబాట
కూరిమి నెరిగి కలిసేవారి బ్రతుకు పూలబాట

వలపు తేనెపాట.. తొలివయసు పూలతోట
పరువాల చిన్నెల సయ్యాట

నిలవాలిలే హమేషా..ఆ.. ఈనాటి ప్రేమభాషా..ఆ..
ఓ ఓ ఓ ఓ... ఓహోహో ఓ ఓ ఓ...
నిలవాలిలే హమేషా..ఆ.. ఈనాటి ప్రేమభాషా..ఆ..
ప్రేమ పెళ్ళి ముచ్చటలంటే కాదులే తమాషా
ప్రేమ పెళ్ళి ముచ్చటలంటే కాదులే తమాషా

వలపు తేనెపాట తొలివయసు పూలతోట
పరువాల చిన్నెల సయ్యాట
పరువాల చిన్నెల సయ్యాట
ఆహహా ఆహహా హాహ హాహాహహా..హాహాహహా
Share This :



sentiment_satisfied Emoticon