నా షోలాపూర్ చెప్పులు సాంగ్ లిరిక్స్ ముద్ద మందారం (1981) తెలుగు సినిమాAlbum : Mudda Mandaram

Starring: Poornima, Pradeep
Music : Ramesh Naidu
Lyrics-
Singers : Jitmohan Mitra
Producer: Ranjith Prasanth
Director: Jandhyala Subramanya Sastry

Year: 1981

షోలాపూర్...చెప్పులు పోయాయి...

నా షోలాపూర్ చెప్పులు పెళ్ళిలొ పోయాయి
అవి కొత్తవి మెత్తవి కాలికి హత్తుకు పోయేవీ..
||నా షొలాపూర్ 2||
నా షోలాపూర్ చెప్పులు పెళ్ళిలొ పోయాయి

అరె రమణ మూర్తి పెళ్ళి.. ఇది రాదు మళ్ళీ మళ్ళీ
నవ్వాలి తుళ్ళి తుళ్ళి... అని పాడెను మళ్ళీ మళ్ళీ
మన రమణ మూర్తి పెళ్ళి.. ఇది రాదు మళ్ళీ మళ్ళీ
నవ్వాలి తుళ్ళి తుళ్ళి... అని పాడెను మళ్ళీ మళ్ళీ
ఆ సందట్లొ కన్నేసి కనిపెట్టి కాజేసాడెవడో...

నా షోలాపూర్ చెప్పులు పెళ్ళిలొ పోయాయి
అవి కొత్తవి మెత్తవి కాలికి హత్తుకు పోయేవీ..
నా షోలా..షోలా..షోలాపూర్ పెళ్ళిలొ చెప్పులు పోయాయి

ఇది షోలాపూరు లెదరు..యాస్ లైట్ యాస్ ఫెదరు..
సూట్ యట్ ఎనీ వెదరు..నువు తొడిగి చూడు బ్రదరూ..||2||
అని మురిపించి మరిపించి కొనిపించాడా కొట్టోడూ...

||నా షోలాపూర్||

జత నంబరేమొ ఆరు..ధర చూస్తె ఇరవయ్యారు...
తొడిగాను ఒక్క మారు..వెళ్ళాను పాత వూరు ||2||
ఒక సారైన పాలీషు కొట్టందె కొట్టేసాడెవడో..

||నా షోలాపూర్||

నా షోలాపూర్ చెప్పులూ... పెళ్ళిలొ పోయాయి...
దొరికితే... ఎవరైనా ఇవ్వండీ...హ హ హ

Share This :sentiment_satisfied Emoticon