ఇద్దరమే మనమిద్దరమే పాట లిరిక్స్ | కొల్లేటి కాపురం (1976)

 చిత్రం : కొల్లేటి కాపురం (1976)

సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు

సాహిత్యం : శ్రీశ్రీ

గానం : బాలు, సుశీల


ఇద్దరమే మనమిద్దరమే . . ఇద్దరమే

కొల్లేటి కొలనులో కులికేటి అలలమై

వలపించే భావాల వెలలేని కలలమై

 

ఇద్దరమే మనమిద్దరమే . . ఇద్దరమే


తొలిసంజ వెలుగులో కలువ పూబాటలో

తొలిసంజ వెలుగులో కలువ పూబాటలో

వికసించే ఎదలతో విడిపోని జంటగా

విడిపోని జంటగా .. 


 

 

ఇద్దరమే మనమిద్దరిమే ఇద్దరిమే


గరిమాగు పొదలలో పరువంపు దోనెలో

గరిమాగు పొదలలో పరువంపు దోనెలో

కువ కువల పిలుపులో పులకించే పాటగా  

 

ఇద్దరమే మనమిద్దరిమే ఇద్దరిమే  


సరితోడు నీడగా పలికింది చేతగా

సరితోడు నీడగా పలికింది చేతగా

పదిమంది కోసమే బతకాలి నీతిగా

బ్రతకాలి నీతిగా . .

 

ఇద్దరమే మనమిద్దరిమే ఇద్దరిమే


Share This :sentiment_satisfied Emoticon