అచ్యుతాష్టకం లిరిక్స్ | భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ-Aarde Lyrics
Album : Devotonal

Song/Sloka/ : Achyutashtakam


Lord Krishna

Get This In English Lyrics అచ్యుతాష్టకం లిరిక్స్ అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ ।

శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచన్ద్రం భజే ॥ ౧॥


అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితమ్ ।

ఇన్దిరామన్దిరం చేతసా సున్దరం దేవకీనన్దనం నన్దనం సందధే ॥ ౨॥


విష్ణవే జిష్ణవే శఙ్ఖినే చక్రిణే రుక్మినీరాగిణే జానకీజానయే ।

వల్లవీవల్లభాయాఽర్చితాయాత్మనే కంసవిధ్వంసినే వంశినే తే నమః ॥ ౩॥


కృష్ణ గోవిన్ద హే రామ నారాయణ శ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే ।

అచ్యుతానన్త హే మాధవాధోక్షజ ద్వారకానాయక ద్రౌపదీరక్షక ॥ ౪॥


రాక్షసక్షోభితః సీతయా శోభితో దణ్డకారణ్యభూపుణ్యతాకారణః ।

లక్ష్మణేనాన్వితో వానరైః సేవితోఽగస్త్యసమ్పూజితో రాఘవః పాతు మామ్ ॥ ౫॥


ధేనుకారిష్టకోఽనిష్టకృద్ద్వేషిణాం కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః ।

పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో బాలగోపాలకః పాతు మామ్ సర్వదా ॥ ౬॥


విద్యుదుద్ధయోతవానప్రస్ఫురద్వాససం ప్రావృడమ్భోదవత్ప్రోల్లసద్విగ్రహమ్ ।

వన్యయా మాలయా శోభితోరఃస్థలం లోహితాంఘ్రిద్వయం వారిజాక్షం భజే ॥ ౭॥


కుఞ్చితైః కున్తలైర్భ్రాజమానాననం రత్నమౌలిం లసత్ కుణ్డలం గణ్డయోః ।

హారకేయూరకం కఙ్కణప్రోజ్జ్వలం కిఙ్కిణీమఞ్జులం శ్యామలం తం భజే ॥ ౮॥


అచ్యుతస్యాష్టకం యః పఠేదిష్టదం ప్రేమతః ప్రత్యహం పూరుషః సస్పృహమ్ ।

వృత్తతః సుందరం కర్తృ విశ్వంభరం తస్య వశ్యో హరిర్జాయతే సత్వరమ్ ॥ ౯॥


॥ ఇతి శ్రీశంకరాచార్యవిరచితమచ్యుతాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Share This :sentiment_satisfied Emoticon