చలువరాతికి శిల్పం | Telugu Quotes | మంచి మాట

label


చలువరాతికి శిల్పం 
ఎలాగో ఆత్మకు విద్య అలాగు.


Get This Quotes In English Fonts

Share This :sentiment_satisfied Emoticon