గౌరవమంటే | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం

subhodayam sakala jana telugu song lyrics subhodayam christu janmadinam telugu christian song subhodayam telugu kavithalu subhodayam telugu movie songs subhodayam telugu mp3 telugu subhodayam messages imagesగౌరవమంటే అధికారాన్ని 

చూసి లేచి నిలబడటం కాదు..
వ్యక్తిత్వాన్ని చూసి 

చేతులెత్తి మొక్కడం..!!


శుభోదయం 


Get This Quote IN English Fonts CLick Here


Quotes

Telugu Quotes
Share This :sentiment_satisfied Emoticon