ఒంటరి-ఒక్కడినే | తెలుగు నీతి సూక్తులు | Aarde Lyrics

inspirational quotes about education inspirational quotes about life and love a inspirational quotes about life the inspirational quotes from movies the inspirational quotes about work a beautiful inspirational quotes a short inspirational quotes a mother's inspirational quotesఒక్కడినే నిలబడి ఉన్నానంటే 

దాని అర్ధం ఒంటరి అని కాదు 
వచ్చే విపత్తులను ఎదుర్కోవడానికి 
ఒక్కడినే చాలని ...Get This Quote In English Translation CLick Here
aarde lyrics, telugu movie quotes images, telugu meaningful quotes, telugu missing quotes, telugu motivational quotes images, telugu quotes new, telugu quotes nammakam, telugu quotes nammaka droham, telugu quotes new year 2019, telugu quotes new year, telugu nice quotes,
Share This :sentiment_satisfied Emoticon