కాలాలు మారినా కలలు | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

labelకాలాలు మారినా కలలు కనుమరుగయినా 
కవితలు అంతమయినా 
నేను నా ప్రాణాన్ని వీడినా 
గాలినై వస్తాను నీ ప్రేమ కోసంGet This Quote In English Script  CLICK HERE

telugu quotes about life aarde lyrics, telugu quotes about friendship, telugu quotes about education, telugu quotes about mother, Aarde Lyrics telugu quotes, telugu quotes about time, telugu quotes about attitude, telugu quotes about relationships, telugu quotes about fake friends, telugu quotes about wife, telugu quotes about trees, telugu quotes about sister, telugu quotes about teachers, telugu quotes about father, telugu quotes about honesty, telugu quotes about work, telugu quotes birthday, telugu quotes by swami vivekananda, telugu quotes best, telugu quotes bible, telugu quotes by famous persons, telugu quotes by sri sri, telugu quotes by freedom fighters, telugu quotes books, telugu quotes beautiful, telugu quotes best download, telugu bible

Share This :sentiment_satisfied Emoticon