అంకెలతో | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి


అంకెలతో దేన్నయినా నిరూపించవచ్చు,
ఒక్క నిజాన్ని తప్ప


శుభరాత్రి


Get This Quote In English Script Click Here

quotes, telugu confidence quotes, telugu christian quotes adda, telugu quotes daddy, telugu quotes dp, telugu quotes dasara, telugu quotes com, telugu death quotes, telugu devotional quotes, telugu desk quotes, aarde lyrics quotes, telugu depression quotes, telugu dialogues quotes, telugu diwali quotes, telugu dad quotes, telugu died quotes, telugu daily quotes aarde lyrics, telugu day quotes, telugu dare quotes, telugu daughter quotes, telugu desam quotes, telugu deepavali quotes, telugu dabbu 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon