జీవితంలోని కొన్ని క్షణాలు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | మంచి మాట

label


జీవితంలోని కొన్ని క్షణాలు 

జ్ఞాపకాలుగా మారినపుడు 

పడే బాధ చాలా 

కష్టమైనది,
మనతో ఉన్నపుడే 

వాటి విలువను గుర్తించాలి.Get This Quote In English Script  CLCIK HERE
mesmerizing quotes on life in telugu pdf, nice telugu quotes on life, telugu quotes of life, images of quotes on life in telugu, positive quotes on life in telugu, quotes on life partner with images in telugu, telugu quotes on sad life, some quotes on life in telugu, telugu quotes on life text, telugu quotes on life in telugu, quotes on life in telugu to english, thoughtful quotes on life in telugu, quotes on village life in telugu, telugu quotes on life with images, inspirational quotes on life with images in telugu, sad quotes on life with images in telugu, best telugu quotes on education, quotes on education in telugu language, famous quotes on education in telugu, quotes on girl education in telugu aarde lyrics, best quotes on education in telugu, quotes on value of education in telugu, telugu quotes of education, telugu quotes about lies, quotes on lies in telugu,Share This :sentiment_satisfied Emoticon