గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి లిరిక్స్ | వినాయకుడు | భక్తి


Album: Lord Ganesha Songs/ Stotram

Song/ Stotram-Ganapati Gakara Ashtottara Sata Namavali
WRITER :: 
English Script Lyrics CLICK HEREఓం గకారరూపాయ నమః
ఓం గంబీజాయ నమః
ఓం గణేశాయ నమః
ఓం గణవందితాయ నమః
ఓం గణాయ నమః
ఓం గణ్యాయ నమః
ఓం గణనాతీతసద్గుణాయ నమః
ఓం గగనాదికసృజే నమః
ఓం గంగాసుతాయ నమః
ఓం గంగాసుతార్చితాయ నమః
ఓం గంగాధరప్రీతికరాయ నమః
ఓం గవీశేడ్యాయ నమః
ఓం గదాపహాయ నమః
ఓం గదాధరసుతాయ నమః
ఓం గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదాయ నమః
ఓం గజాస్యాయ నమః
ఓం గజలక్ష్మీపతే నమః
ఓం గజావాజిరథప్రదాయ నమః
ఓం గంజానిరతశిక్షాకృతయే నమః
ఓం గణితజ్ఞాయ నమః
ఓం గండదానాంచితాయ నమః
ఓం గంత్రే నమః
ఓం గండోపలసమాకృతయే నమః
ఓం గగనవ్యాపకాయ నమః
ఓం గమ్యాయ నమః
ఓం గమనాదివివర్జితాయ నమః
ఓం గండదోషహరాయ నమః
ఓం గండభ్రమద్భ్రమరకుండలాయ నమః
ఓం గతాగతజ్ఞాయ నమః
ఓం గతిదాయ నమః
ఓం గతమృత్యవే నమః
ఓం గతోద్భవాయ నమః
ఓం గంధప్రియాయ నమః
ఓం గంధవాహాయ నమః
ఓం గంధసింధురబృందగాయ నమః
ఓం గంధాదిపూజితాయ నమః
ఓం గవ్యభోక్త్రే నమః
ఓం గర్గాదిసన్నుతాయ నమః
ఓం గరిష్ఠాయ నమః
ఓం గరభిదే నమః
ఓం గర్వహరాయ నమః
ఓం గరళిభూషణాయ నమః
ఓం గవిష్ఠాయ నమః
ఓం గర్జితారావాయ నమః
ఓం గభీరహృదయాయ నమః
ఓం గదినే నమః
ఓం గలత్కుష్ఠహరాయ నమః
ఓం గర్భప్రదాయ నమః
ఓం గర్భార్భరక్షకాయ నమః
ఓం గర్భాధారాయ నమః
ఓం గర్భవాసిశిశుజ్ఞానప్రదాయ నమః
ఓం గరుత్మత్తుల్యజవనాయ నమః
ఓం గరుడధ్వజవందితాయ నమః
ఓం గయేడితాయ నమః
ఓం గయాశ్రాద్ధఫలదాయ నమః
ఓం గయాకృతయే నమః
ఓం గదాధరావతారిణే నమః
ఓం గంధర్వనగరార్చితాయ నమః
ఓం గంధర్వగానసంతుష్టాయ నమః
ఓం గరుడాగ్రజవందితాయ నమః
ఓం గణరాత్రసమారాధ్యాయ నమః
ఓం గర్హణాస్తుతిసామ్యధియే నమః
ఓం గర్తాభనాభయే నమః
ఓం గవ్యూతిదీర్ఘతుండాయ నమః
ఓం గభస్తిమతే నమః
ఓం గర్హితాచారదూరాయ నమః
ఓం గరుడోపలభూషితాయ నమః
ఓం గజారివిక్రమాయ నమః
ఓం గంధమూషవాజినే నమః
ఓం గతశ్రమాయ నమః
ఓం గవేషణీయాయ నమః
ఓం గహనాయ నమః
ఓం గహనస్థమునిస్తుతాయ నమః
ఓం గవయచ్ఛిదే నమః
ఓం గండకభిదే నమః
ఓం గహ్వరాపథవారణాయ నమః
ఓం గజదంతాయుధాయ నమః
ఓం గర్జద్రిపుఘ్నాయ నమః
ఓం గజకర్ణికాయ నమః
ఓం గజచర్మామయచ్ఛేత్రే నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం గణార్చితాయ నమః
ఓం గణికానర్తనప్రీతాయ నమః
ఓం గచ్ఛతే నమః
ఓం గంధఫలీప్రియాయ నమః
ఓం గంధకాదిరసాధీశాయ నమః
ఓం గణకానందదాయకాయ నమః
ఓం గరభాదిజనుర్హర్త్రే నమః
ఓం గండకీగాహనోత్సుకాయ నమః
ఓం గండూషీకృతవారాశయే నమః
ఓం గరిమాలఘిమాదిదాయ నమః
ఓం గవాక్షవత్సౌధవాసినే నమః
ఓం గర్భితాయ నమః
ఓం గర్భిణీనుతాయ నమః
ఓం గంధమాదనశైలాభాయ నమః
ఓం గండభేరుండవిక్రమాయ నమః
ఓం గదితాయ నమః
ఓం గద్గదారావసంస్తుతాయ నమః
ఓం గహ్వరీపతయే నమః
ఓం గజేశాయ నమః
ఓం గరీయసే నమః
ఓం గద్యేడ్యాయ నమః
ఓం గతభిదే నమః
ఓం గదితాగమాయ నమః
ఓం గర్హణీయగుణాభావాయ నమః
ఓం గంగాదికశుచిప్రదాయ నమః
ఓం గణనాతీతవిద్యాశ్రీబలాయుష్యాదిదాయకాయ నమః

|| ఇతి గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామావళి ||
Share This :sentiment_satisfied Emoticon