హేయ్ రంగేళి హోలీ సాంగ్ లిరిక్స్ చక్రం (2005) తెలుగు సినిమా


Album Chakram

Starring: Prabhas, Asin, Charmi
Music :Chakri
Lyrics-Shankar Mahadevan
Producer:Venkatraju Sivaraju
Director: Krishnavamsi
Year: 2005
English Script Lyrics CLICK HEREకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణా...
హే రామ రామ రామా
చిన్నా పెద్దా అంతా
జమ్ చిక చిక జమ్ జమ్ చిక చిక జమ్ హేయ్
పండుగ చేయ్యలంటా
జమ్ చిక చిక జమ్ జమ్ చిక చిక జమ్ హేయ్
తీపి చేదు అంతా
జమ్ చిక చిక జమ్ జమ్ చిక చిక జమ్ హేయ్
పంచి పెట్టాలంటా
జమ్ చిక చిక జమ్ జమ్ చిక చిక జమ్ హేయ్

హేయ్ రంగేళి హోలీ హంగామా కేళీ
ఎక్కడ నువ్వుంటే అక్కడ జరగాలీ
రవ్వల రించోలీ సిరిదివ్వెల దీవాళీ

ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు రావాలి
పంచాంగం చెబితేగాని పండుగ రానందా
సంతోషంగా గడపడానికో సుముహుర్తం ఉంటుందా

జీం తరత్తా తకథిమి, జీం తరత్తా (2)

హేయ్ రంగేళి హోలీ హంగామా కేళీ
ఎక్కడ నువ్వుంటే అక్కడ జరగాలి
రవ్వలరించోలీ సిరిదివ్వెల దీవాళీ
ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు రావాలీ

తినేది చేదని తెలిసి అది ఉగాది విందని తలచి
ఇష్టపడే ఆ పూటే అలవాటైతే
ప్రతిరోజు వసంతమవుతుంది
గడపలు అన్ని జరిపి ఆ గణపతి పండుగ జరిపి
నిమజ్జనం కాని జనం జరిపే పయనం
నిత్య భాద్రపదమవుతుంది
లోకుల చీకటి తొలగించే శుభసమయం కోసం వెతికే
చూపులు దీపాలుగజేసే జాగరణే... శివరాత్రి
ప్రత్యేకంగా బంధువులొచ్చె రోజొకటుండాలా
చుట్టూ ఇందరు చుట్టాలుంటే సందడిగాలేదా

రంగేళి హోలీ హంగామా కేళీ

తల్లుల జోలపదాలై గొల్లల జానపదాలై
నరుడికి గీత పదమై నడవడమంటే అర్థం కృష్ణ జయంతి
అందరి ఎండకు మనమే పందిరయ్యే లక్షణమే
మనిషితనం అంటారని గుర్తించడమే శ్రీరామ నవమయ్యింది
మనలో మనమే కలహించే మనలో మహిషిని తలతుంచి
విజయం సాధించే క్షణమే దసరా దశమి అవుతుంది
పదుగురు పంచిన వెచ్చని ఊపిరి భోగిమంటైంది
మది ముంగిలిలో ముగ్గులు వేసే శాంతే సంక్రాంతి

గొబ్బియలో... గొబ్బియలో (2)

ఒకటి రెండంటూ విడిగా లెక్కెడితే
తొమ్మిది గుమ్మం దాటవు ఎప్పుడు అంకెలు ఎన్నంటే
పక్కన నిలబెడుతూ కలుపుకుపోతుంటే
లెక్కలకైనా లెక్కలకందవు సంఖ్యలు ఎన్నంటే
నువ్వునువ్వుగా నేను నేనుగా ఉన్నామనుకుంటే
కోట్ల ఒకటై ఎవరి ముసుగులో వాళ్ళు ఉంటామంతే
నిన్ను నన్ను కలిపి మనమని అనుకున్నామంటే
ప్రపంచ జనాభా మొత్తం కలిపితే మనిషితనం ఒక్కటే
మనిషితనం ఒక్కటే 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon