పదహారు ప్రాయంలో నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలీ సాంగ్ లిరిక్స్ బోయ్స్ (2003) తెలుగు సినిమా


Album : Boys

Starring: Siddharth, Genelia D'Souza
Music : A.R. Rahman
Lyrics-A.M. Ratnam, Siva Ganesh
Singers :Karthik, Tippu, Timmy
Producer: A. M. Rathnam
Director: Shankar
Year: 2003


English Script Lyrics Click HERE

నేడే నేడే నేడే నేడే కావాలీ..
నేడే కావాలీ..
పదహారు ప్రాయంలో
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలీ
నేటి సరికొత్త జాజి పువ్వల్లె
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలీ

వెబ్సైటు కెళ్ళి లవ్ ఫైలు తెరచి
ఇ-మెయిల్ హసుకే కొట్టాలీ
చెమట పడితే వానలో తడిస్తే
ముఖము ముఖముతో తుడవాలి

నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావలెరా
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావలెరా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే బొయ్స్ కి బూస్టే కదా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేని లైఫె వేస్టే కదా

గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలీ
పదహారు ప్రాయంలో
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలీ
నేటి సరికొత్త జాజి పువ్వల్లె
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలీ

ఫ్రెండ్ యొక్క కవితను తెచ్చి
నాయొక్క కవిత అని చెప్పి
హౄదయంలో చోటే పట్టంగా
ఫ్లాపైన సినిమాకు వెళ్ళి
కార్నర్ లొ సీటొకటి పట్టి
బబుల్గం చిరుపెదవుల మార్చంగా
సెల్ఫొను బిల్ల్ పెరగ జోకులతో చెవి కొరక
ఎస్ ఎం ఎస్ పంప కావలె గర్ల్ ఫ్రెండు లే..

నాతోటి నడిచేటి నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలీ
కాలం మరిచేటి కబురులాడేటి
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలి
చంద్రుని చెణుకై గదిలో చినుకై
సంపంగి మొలకై ఉండాలీ
ఇంకొక నీడై ఇంకొక ప్రాణమై
ఇరవై వేళ్ళై ఉండాలి

నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావలెరా
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావలెరా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే బొయ్స్ కి బూస్టే కదా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేని లైఫె వేస్టే కదా
గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావలె..

బైకెక్కి ఊరంత తిరగ
ఆః అంటే ట్రీట్ ఇచ్చు కొనగ
ఊః అంటే గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇవ్వంగ
హాచ్చ్ అంటే కర్చీఫు ఇచ్చి
ఊం అంటె కుడిబుగ్గ చూపి
టక్ అంటే తలమీద కొట్టంగ
చూస్తే బుల్బ్ వెలగ బార్బిడాల్ వంటి
పోనీ టెయిల్ తోటి కావాలె గర్ల్ ఫ్రెండ్ లే

గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే బొయ్స్ కి బూస్టే కదా
గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేని లైఫె వేస్టే కదా
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావలెరా
నాకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావలెరా
Share This :sentiment_satisfied Emoticon